Missió de Nexe Fundació

  • Oferir als nens i nenes amb greus discapacitats l’atenció i el suport perquè puguin gaudir de tots els drets de la infància reconeguts en la “Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència”.
  • Oferir un acompanyament professional a les famílies que els permeti compartir la criança d’un fill/a amb una greu discapacitat amb els projectes personals, laborals i familiars en aquesta etapa complexa del cicle vital en la infància i l’adolescència.
  • Alhora, dedicar la nostra expertesa i reputació a formar professionals, desenvolupar projectes de recerca i fer-nos visibles a la societat.

Visió de Nexe Fundació

  • Que la Fundació esdevingui un referent en l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència amb greus discapacitats i a les seves famílies, sent una Fundació compromesa amb la qualitat humana i professional del seu equip, la innovació, la recerca i la sensibilització social.
  • Les bones pràctiques i la transparència han de ser principis bàsics de la Fundació.

Valors de Nexe Fundació

A partir de la missió i visió enunciats, NEXE FUNDACIÓ assumeix uns valors transversals per tota l’organització amb la convicció que la família és la màxima responsable de la cura i educació dels fills.

Igualtat: Totes les persones, també tots els nens i nenes, tenen els mateixos drets i han de tenir les mateixes oportunitats de poder desenvolupar-se d’acord amb les seves capacitats i circumstàncies personals. S’han de garantir els suports necessaris al llarg de tota la vida perquè la persona pugui exercir la seva ciutadania.

Diversitat: Convicció que tots els éssers humans neixen amb capacitats diferents per desenvolupar-se i créixer com a persona. Convicció que cada família és única.

Qualitat: Entesa com un treball personal individualitzat per a cada infant i família, consensuat i avaluat, basat en la formació continuada dels professionals i la excel·lència organitzativa.

Dignitat: Valor del qual pel sol fet de ser humans tots n’hem de gaudir. Les condicions necessàries perquè aquesta sigui respectada són: llibertat, respecte, tolerància, comprensió, paciència i suport.

Honestedat: Entesa com el comportament humà i professional sincer i coherent amb un mateix i amb els demés. Aquesta conducta ha de guiar les relacions que estableixen totes les persones de Nexe Fundació.

Compromís social: Implicació activa en projectes, activitats i actuacions que tinguin com a objectiu millorar la qualitat de vida i l’exercici dels drets de les persones amb discapacitat i de les seves famílies.

Respecte: Entès com el reconeixement del valor que té la persona, independentment del seu entorn, conducta o de les característiques particulars de cada individu.

Inclusió: Entesa com l’acceptació de la persona tal com és, oferint-li els suports que necessita per a gaudir dels mateixos drets que la resta de la ciutadania.