L’ equip humà: govern i organització

L´equip humà de Nexe esta format pel Patronat, els professionals remunerats i els voluntaris i alumnes en pràctiques. La qualitat humana i professional de tot l’equip es posa al servei dels infants i joves amb greus discapacitats i les seves famílies per millorar la seva qualitat de vida.

Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, que l’administra i la representa, d’acord amb la llei i els seus estatuts. Està composat per les famílies, professionals de l’atenció a la infància i persones externes que aporten coneixements i experiències en aspectes de gestió, organització, etc.

Els membres es renoven cada cinc anys, i el treball es fa de forma completament desinteressada. Contacte: patronat@nexefundacio.org

Presidenta:

Secretaria:

Tresorera:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Cécile de Visscher

Inmaculada Umbert Millet

Cristina Untoria Moreno

Miguel Ángel Rubert Bestard

Montse Tarridas Massuet

Marc Saurina i Casals

Just Martínez Guri

Mª Teresa Lloret Oria

Equip Tècnic

L’equip tècnic de la Fundació està format per professionals remunerats i voluntaris i estudiants en pràctiques que treballen i comparteixen una mateixa missió: que NEXE esdevingui un referent en l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència amb greus discapacitats i a les seves famílies, sent una Fundació compromesa amb la qualitat humana i professional del seu equip, la innovació, la recerca i la sensibilització social.

Gerent:

Àmbit de Gestió i Organització:

Director Financer:

Cap d’ Administració:

Cap de Comunicació i Marca:

Coordinadora de voluntariat:

Aquest àmbit s’ocupa de tots els processos de suport necessaris pel desplegament de totes les activitats i programes: administració i finances, infraestructures, recursos humans i salut laboral, voluntariat, captació de fons, comunicació i marca i gestió de projectes.

Àmbit d’Infància

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA

Directora d´Infància:

Coordinació Equip d’infermeria:

Coordinació Equip de Tutor/es:

Coordinació Equip de Fisioterapeutes:

Coordinació Equip d’ Educadors/es:

Coordinació Administració:

Coordinació AAE Sant Feliu:

Coordinació UBAE Trencadís:

Sara Torrents (saratorrents@nexefundacio.org)

Mar Martínez

Laia Nogués

Sergi Nogués

Jordi Pérez

Maria Mestre

Mireia Olarte

Saida Garcés

L’objectiu és oferir als nens i nenes amb greus discapacitats l’atenció i el suport perquè puguin gaudir de tots els drets de la infància reconeguts en la “Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència”.
L’equip d’Infància atén en tres dispositius mitjançant diferents aules situades al CAE-ESCOLA LES GIRAFES BLAVES (5 aules), AAE Sant Feliu de Llobregat (una aula) i l’UBAE Trencadís (8 infants en el marc d´una escola bressol ordinària) i està format per una trentena de professionals remunerats (mestres, educadors, fisioterapeutes, logopeda, musicoterapeuta, infermeres i auxiliars i personal d’administració i serveis) i un equip de voluntaris que de forma transdisciplinària treballen per a oferir una atenció global, específica i individualitzada a les necessitats sanitàries, pedagògiques i fisioterapèutiques de cada infant, facilitant el seu desenvolupament com a persona i la seva integració social.
Ho fem en xarxa amb altres agents socials de referència, amb qui ens coordinem per a garantir que cada nen i cada nena tingui al seu abast tots els suports necessaris que permetin millorar la seva qualitat de vida, assegurant el seu benestar i autonomia.
Així mateix, i d’acord amb la missió i valors de Nexe, tenim vocació de formar i sensibilitzar a futurs professionals del sector en les necessitats de la infantesa amb greus discapacitats, per la qual cosa cada any rebem al voltant de 20 persones en pràctiques de diferents disciplines (fisioteràpia, integració social, atenció a la dependència, psicologia, entre d’altres) i residents dels hospitals més rellevants de la xarxa pública catalana així com d’entitats socials d’altres països (Sud-Amèrica, Índia i Nepal).

CENTRE DE RECURSOS PER A LA PLURIDISCAPACITAT

Àmbit d´Atenció a les famílies

Treballadora Social:

Suport psico-social:

Terapeuta ocupacional:

En aquest àmbit es centralitzen les activitats dedicades a les famílies. Un equip multidisciplinari (treballadora social, psicòleg, pedagogs, educadors, fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals) ofereix un acompanyament professional a les famílies que els permeti compartir la criança d’un fill/a amb una greu discapacitat amb els projectes personals, laborals i familiars en aquesta etapa complexa del cicle vital en la infància i l’adolescència.

Àmbit de Respir i Lleure

Cap de Respir i Lleure:

L’equip de respir i lleure, amb més de 50 monitors i monitores, està format i especialitzat en el lleure per infants i joves amb pluridiscapacitat, sent un equip amb multitud de competències professionals, format en el món social, educatiu i sanitari.
Són un equip de persones que ens aporten no només professionalitat sinó també entusiasme, il·lusió, compromís, implicació i molt d’amor per allò que fan.

Àmbit de Formació, Recerca i Sensibilització

Coordinador de formació:

Coordinador de Baix Cost:

Consultoria i servei a entitats:

Coordinadora de sensibilització i programes educatius:

Sergi Nogués (formacio@nexefundacio.org)

Joaquim Fonoll (baixcost@nexefundacio.org)

Maria Gradillas (mariagradillas@nexefundacio.org)

Maria Mestre (mimi@nexefundacio.org)

Una trajectòria consolidada de més de 30 anys dedicada a l’atenció als infants i joves amb greus discapacitats i les seves famílies ens avalen. Tot aquest capital adquirit i reflectit en el nostre model d’intervenció el posen al servei d’altres institucions i de la ciutadania dedicant la nostra expertesa i reputació a formar professionals, desenvolupar projectes de recerca i fer-nos visibles a la societat.