Missió de Nexe Fundació

  • Oferir als nens i nenes amb greus discapacitats l’atenció i el suport perquè puguin gaudir de tots els drets de la infància reconeguts en la “Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència”.
  • Oferir un acompanyament professional a les famílies que els permeti compartir la criança d’un fill/a amb una greu discapacitat amb els projectes personals, laborals i familiars en aquesta etapa complexa del cicle vital en la infància i l’adolescència.
  • Alhora, dedicar la nostra expertesa i reputació a formar professionals, desenvolupar projectes de recerca i fer-nos visibles a la societat.

Visió de Nexe Fundació

  • Que la Fundació esdevingui un referent en l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència amb greus discapacitats i a les seves famílies, sent una Fundació compromesa amb la qualitat humana i professional del seu equip, la innovació, la recerca i la sensibilització social.
  • Les bones pràctiques i la transparència han de ser principis bàsics de la Fundació.

Valors de Nexe Fundació

Qualitat: Tot projecte, acció o intervenció de Nexe ha de complir els nostres criteris de qualitat.

Dignitat: Respecte per cada persona, en defensa dels seus drets. Promoció de l’autonomia de les persones i la seva participació.

Diversitat: Convicció que tota persona neix amb capacitats diferents per desenvolupar-se i créixer com a persona. Convicció que cada família és única, amb necessitats pròpies. Construïm a partir de les fortaleses de les famílies i les seves capacitats.

Treball en xarxa entre els professionals i les famílies.

Professionalitat de l’equip humàintegralitat: Atenció global i interdisciplinària, fruit d’un treball d’equip amb qualitat professional i humana.

Eficiència, eficàcia, rigor i transparència en l’organització.

Innovació.

Compromís social: entitat activa per donar visibilitat a les persones amb greus discapacitats, treballant en xarxa amb altres entitats del sector.