L’ equip humà: govern i organització

L´equip humà de Nexe esta format pel Patronat, els professionals remunerats i els voluntaris i alumnes en pràctiques. La qualitat humana i professional de tot l’equip es posa al servei dels infants i joves amb greus discapacitats i les seves famílies per millorar la seva qualitat de vida.

Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, que l’administra i la representa, d’acord amb la llei i els seus estatuts. Està composat per les famílies, professionals de l’atenció a la infància i persones externes que aporten coneixements i experiències en aspectes de gestió, organització, etc.
Els membres es renoven cada cinc anys, i el treball es fa de forma completament desinteressada. Contacte: patronat@nexefundacio.org

Presidenta:

Secretaria:

Tresorera:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Cécile de Visscher

Inmaculada Umbert Millet

Cristina Untoria Moreno

Miguel Ángel Rubert Bestard

Montse Tarridas Massuet

Marc Saurina i Casals

Just Martínez Guri

Mª Teresa Lloret Oria

Equip Tècnic

L’equip tècnic de la Fundació està format per professionals remunerats i voluntaris i estudiants en pràctiques que treballen i comparteixen una mateixa missió: que NEXE esdevingui un referent en l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència amb greus discapacitats i a les seves famílies, sent una Fundació compromesa amb la qualitat humana i professional del seu equip, la innovació, la recerca i la sensibilització social.

Directora General: Ana Marín (anamarin@nexefundacio.org)

Àmbit de Gestió i Organització:

Director Financer:

Cap d’ Administració:

Cap de Comunicació i Marca:

Coordinadora de voluntariat:

Aquest àmbit s’ocupa de tots els processos de suport necessaris pel desplegament de totes les activitats i programes: administració i finances, infraestructures, recursos humans i salut laboral, voluntariat, captació de fons, comunicació i marca i gestió de projectes.

Àmbit d’Infància

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA